“Монсудар Паблишн” хэвлэлийн газраас гаргасан Oxford Monsudar – Англи Монгол толь бичгийн PDF эхийг толь бичиг боловсруулах *** програмд импортлон оруулахад таатай XML бүтцэд хувирган хөрвүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.Толь бичгийн doc, pdf форматтай жирийн толь бичиг болгон хэвлэхээр зориулан бэлтгэсэн эхийг үг зүй, хэл зүйн хувьд ялгасан, цэгтцтэй xml бүтцэд хөрвүүлснээр цаашид уг толь бичгийг цахим толь, электрон толь бичигт ашиглах боломжтой болж байгаагаас гадна уг XML эхийг толь бичиг боловсруулах тусгай програмд оруулан, толь бичиг бэлтгэх, тухайн толийг өргөтгөх, засах зэрэг ажилд цаг хугацаа, хүн хүч, хөрөнгө мөнгө хэмнэх боломжтой болж байна.

Уг Busines tool-ийг Чингис Системийн баг Java OOP, PDF & XML parsing, Regex pattern ашиглан нийт  32092 толгой үг бүхий 733 хуудас 10977KB хэмжээтэй PDF файлыг 21738 KB хэмжээ бүхий ухаалаг бүтэцтэй XML файл болгон хөрвүүллээ.

Чингис Системс & Монсудар паблишн

Жишээ:

Үндсэн PDF эх

Хөрвүүлсэн XML файл

Түлхүүр үгс: